laatstelijk herzien op 20 juni 2005.

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door:
  Wim Duiverman, handelend onder de naam Duiverman automatisering - hierna verder te noemen: Duiverman - kantoorhoudende aan de Reuzenreigerstraat 27, 2496 ME Den Haag, e-mail: wim@duiverman.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27244725.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  - de klant: de wederpartij van Duiverman bij het sluiten van een overeenkomst van koop of van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.
  - consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door Duiverman en een klant die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  - website: de website van Duiverman op het internet met als adres (URL):
  www.duiverman.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke met Duiverman te sluiten overeenkomst.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover dit schriftelijk
  tussen Duiverman en de klant is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomst/ beschrijving producten en diensten

 1. Tenzij anders is vermeld worden alle aanbiedingen en (prijs)opgaven van Duiverman, op de website of anderszins gedaan, aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële klanten tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop Duiverman het aanbod van de klant heeft aanvaard; deze aanvaarding geschiedt door het toesturen aan de klant, al dan niet op elektronische wijze, van een orderbevestiging.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
 3. Alle Informatie, waaronder afbeeldingen en kenmerken van producten of diensten,
  worden door Duiverman nauwkeurig weergegeven. Duiverman garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en (prijs)opgaven in alle opzichten met de gegeven informatie in
  overeenstemming zijn. Afwijkingen zijn in beginsel geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 4. Duiverman wordt niet aan zijn aanbieding of offerte gehouden indien de klant heeft
  begrepen of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Duiverman behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of
  opdrachten van een klant te accepteren onder de voorwaarde dat de klant de overeenkomst schriftelijk bevestigt en/of dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de aflevering van een besteld artikel aan het
  kantooradres van Duiverman. Indien is overeengekomen dat het artikel per post aan de
  klant wordt verzonden bepaalt Duiverman de wijze van verzending.
 2. Op verzoek van Duiverman tekent de klant bij aflevering voor ontvangst van de artikelen.
 3. Duiverman heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

Artikel 5. Levertijd

Duiverman levert direct uit voorraad of binnen slechts enkele dagen na bestelling.
In het uitzonderlijke geval dat het bestelde niet leverbaar is binnen drie weken na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, dan zal Duiverman de klant daarvan berichten en heeft zowel de klant als Duiverman het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de klant geen recht op vergoeding van (gevolg)schade terzake.

Artikel. 6a Garantie

 1. Duiverman garandeert dat de door haar verkochte artikelen vrij zijn van materiaal-,
  ontwerp- en fabricagefouten, alles in de ruimste zin des woords, gedurende een periode van zes maanden na de levering van het artikel. Is de door de fabrikant van het artikel gegeven garantieperiode langer dan zes maanden, dan geldt deze langere garantieperiode.
 2. Indien een artikel een gebrek vertoont en de klant de garantiebepalingen wenst in te
  roepen, zal Duiverman binnen dertig dagen nadat de klant hem het gebrek heeft gemeld zorgdragen voor deugdelijke reparatie of vervanging van het artikel.
 3. De klant kan slechts aanspraak maken op vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst indien in de garantieperiode:
  - Duiverman een vruchteloze poging heeft gedaan een gebrek te (doen) herstellen en dit gebrek vervanging of ontbinding rechtvaardigt, of
  - het artikel wegens het gebrek niet aan de overeenkomst beantwoordt en daardoor
  vervanging of ontbinding gerechtvaardigd is.
 4. De garantie vervalt indien de klant het artikel op enigerlei wijze ondeskundig of onjuist
  behandelt, daaraan schade veroorzaakt, zelf pogingen tot reparatie onderneemt of het type of serienummer van een artikel verwijdert of wijzigt.

Artikel 6b Retourgarantie

Is sprake is van een consumentenkoop (zie artikel 1 van deze voorwaarden), dan heeft de klant het recht de afgeleverde artikelen zonder opgave van reden binnen zeven werkdagen na de dag van levering aan Duiverman te retourneren. Daarbij gelden de volgende restricties:

 • artikelen die op enigerlei wijze zijn ge- of verbruikt of waarvan de verpakking op enigerlei
  wijze is geopend of waarvan het zegel van de verpakking is verbroken of beschadigd,
  worden niet teruggenomen;
 • op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn. Alle meegezonden documentatie en garantiebewijzen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 • indien de artikelen retour worden gezonden per post of koerier, is de retourzending voor
  rekening en risico van de klant.

Bij retournering overeenkomstig dit artikel betaalt Duiverman de klant de prijs van het artikel - indien van toepassing: verminderd met de kosten van retourzending - binnen dertig dagen na de retourzending terug aan de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Duiverman blijft eigenaar van een door haar verkocht artikel tot het moment dat de
  koopprijs volledig is voldaan. De klant zal Duiverman op eerste verzoek mededelen waar de artikelen zich bevinden.
 2. In geval van beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant de beslaglegger, bewindvoerder of curator terstond wijzen op de eigendomsrechten van Duiverman. De klant staat in voor onmiddellijke opheffing van een op een artikel gelegd beslag.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. De klant dient de gekochte artikelen bij aflevering of uiterlijk op de daarop volgende dag
  te (laten) onderzoeken teneinde na te gaan of de geleverde zaak een gebrek of
  tekortkoming vertoont.
 2. Wordt een gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de klant dit binnen twee
  werkdagen na die constatering schriftelijk of per e-mail aan Duiverman te melden.

Artikel 9. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen vermeld op de website uitgedrukt
  in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor
  Duiverman geldende omstandigheden zoals valutakoersen, vrachttarieven, invoerrechten en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van een overeenkomst doch voor de aflevering onverwacht wijzigen, heeft Duiverman het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen; de klant heeft alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging zo gering is dat deze de ontbinding niet rechtvaardigt.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen
  binden Duiverman voor de toekomst niet.
 4. De kosten van verzending van een artikel komen ten laste van de klant, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling netto contant bij aflevering en
  tegen afgifte van een kwitantie dor Duiverman.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient de betaling te geschieden door overboeking naar bankrekeningnummer 68.53.08.030 bij de ING Bank ten name van Duiverman Automatisering te Woerden, onder vermelding van het factuur- en klantnummer.
 3. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, en indien geen factuur is verzonden binnen dertig dagen na de datum van aflevering.
 4. De klant is niet bevoegd tot verrekening.
 5. Indien Duiverman gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
  reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden
  deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 6. Is de verschuldigde prijs na het verstrijken van de betalingstermijn niet voldaan, dan is
  de klant vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 7. Indien de klant niet voldoet aan zijn (betaling)verplichtingen, dan zijn eventuele andere
  vorderingen van Duiverman op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Komt de klant één of meer van zijn verplichtingen - waaronder de verplichting tot betaling
  - niet na dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de klant.
  In geval van een geldvordering is de klant in ieder geval verschuldigd:
  - over de eerste € 3.000,00 15%;
  - over het meerdere tot € 6.500,00 10%;
  - over het meerdere tot € 15.000,00 8%;
  - over het meerdere tot € 65.000,00 5%;
  - over het meerdere 3%.
 2. Indien Duiverman aannemelijk maakt hogere en redelijkerwijs noodzakelijke kosten te
  hebben gemaakt, dan is de klant deze hogere kosten verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Duiverman is beperkt tot het herleveren van de betreffende
  zaak of restitutie van de koopsom. Duiverman is niet aansprakelijk voor gevolgschade -
  waaronder mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade - die de klant of een derde terzake van de geleverde artikelen mocht lijden, tenzij de gevolgschade wordt veroorzaakt door een doen of nalaten dat aan Duiverman of aan hem ondergeschikten kan worden toegerekend.
 2. Voor gebreken in geleverde artikelen geldt voor het overige het bepaalde in artikel 6a van deze voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk herzien op 20 juni 2005. De voorwaarden zijn te allen tijde te lezen en te downloaden op de website en zijn voorts gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag. Bovendien zullen de
  voorwaarden op eerste verzoek van de klant kosteloos aan hem worden toegestuurd.
 2. Op de overeenkomst zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden zoals die
  luidden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

Duiverman Automatisering
Over Wim